© 2008 Katarzyna Górecka

Strona główna

Kontakt

Publikacje

Prace badawcze

Prezentacje

Dla studentów

Oferta współpracy

Modele regulatorów

UNIWERSYTET MorskI w gdyni

                      Katedra Elektroniki Morskiej

prof. dr hab. inż. Krzysztof Górecki

Program SKOKI

Rozwój kadry

ª Tytuł zawodowy magistra inżyniera elektronika o specjalności mikroelektronika uzyskał w 1990 roku na Wydziale Elektroniki Politechniki Gdańskiej na podstawie pracy pt. "Dynamiczne makromodele podstawowych bramek TTL".

ª Stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie elektronika o specjalności elementy i układy elektroniczne uzyskał z wyróżnieniem w 1999 roku uchwałą Rady Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej na podstawie pracy pt. "Elektrotermiczny makromodel tranzystora Darlingtona do analizy układów elektronicznych".

ª Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie elektronika o specjalności modelowanie i analiza układów elektronicznych uzyskał w 2008 roku uchwałą Rady Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej na podstawie pracy pt. „Modelowanie i analiza obcowzbudnych stabilizatorów impulsowych zawierających dławikowe przetwornice dc-dc z uwzględnieniem samonagrzewania.“

ª Tytuł naukowy profesora nauk technicznych uzyskał postanowieniem Prezydenta RP z 16 września 2016 r.

ª W 1990 roku podjął pracę w Instytucie Radioelektroniki Morskiej Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni na stanowisku asystenta. Obecnie pracuje w Katedrze Elektroniki Morskiej na stanowisku profesora zwyczajnego.

ª W latach 2005-2016 pełnił funkcję Zastępcy Kierownika Katedry Elektroniki Morskiej, a w latach 2008-2016 pełnił funkcję Prodziekana Wydziału Elektrycznego

ª Od 2016 roku jest Dziekanem Wydziału Elektrycznego

ª Prowadzi badania naukowe w Zespole Modelowania i Analizy Układów Elektronicznych.

ª Jego zainteresowania naukowe dotyczą modelowania, analizy i pomiarów elementów półprzewodnikowych i układów elektronicznych z uwzględnieniem wzajemnych oddziaływań elektrotermicznych.

ª Był lub jest kierownikiem dwóch projektów badawczych i jednego projektu Patent-Plus oraz głównym wykonawcą w 4 projektach badawczych.

ª Jest autorem lub współautorem ponad 600 publikacji naukowych zamieszczonych w czasopismach zagranicznych i krajowych, jak również w materiałach międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych, 14 patentów oraz 14 książek.

ª Był promotorem 5 obronionych prac doktorskich, był promotorem w 1 postępowaniu o nadanie tytułu doktora honoris causa, promotorem 45 prac magisterskich i ponad 90 prac inżynierskich, recenzował 3 wnioski o tytuł profesora, 3 prace habilitacyjne, 12 prac doktorskich, ponad 50 prac magisterskich i ponad 55 prac inżynierskich, a także około 650 artykułów naukowych, 9 książek

ª Jest współtwórcą wynalazków wyróżnionych złotym medalem na 53 Światowej Wystawie Innowacji, Badań Naukowych i Nowoczesnej Techniki "Brussels Eureka" (2004) oraz brązowym medalem na VI Międzynarodowych Targach Wynalazków "INNOWACJE" (2005).

ª Od 2005 członkiem IEEE (od 2006 Senior Member IEEE), a od 2015 członkiem IMAPS.

ª Od 2020 roku jest członkiem Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN

ª Jest członkiem komitetów naukowych 3 cyklicznych konferencji międzynarodowych i 1 cyklicznej konferencji krajowej oraz czasopisma Elektronika

ª W uznaniu oryginalnych osiągnięć naukowych został wyróżniony dwukrotnie Nagrodą Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, ponad dwudziestokrotnie Nagrodą Rektora macierzystej Uczelni, Nagrodą Rektora Politechniki Warszawskiej, a także został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Odznaką Zasłużony Pracownik Morza.